January 12, 2023 0 Comments

The Freedom: ASUE party vol.2

Քննական շրջանից հետո լիցքաթափվելը ամենաճիշտ որոշումն է` պարել, երգել, ուրախանալ, մոռանալ քննական անցած շրջանը և զգալ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ շունչը։
Read More